50 years

Предстоят промени в устава, които ще бъдат предварително обявени на уебсайта и след това гласувани на отчетно-изборното събрание на БДКЛ на 29.09.2018г., по време на Националната конференция по клинична лаборатория, 27-29.09.2018г. в Гранд хотел Пловдив, гр. Пловдив

УСТАВ
на
СТРУЖЕНИЕТО с нестопанска цел
„РЕПУБЛИКАНСКО НАУЧНО – МЕДИЦИНСКО ДРУЖЕСТВО ПО КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ”

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 1
СДРУЖЕНИЕТО е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в частна полза, което обединява лекари, химици, биолози и фармацевти, които работят в областта на клиничната химия и клиничната лаборатория.

Чл. 2
СТРУЖЕНИЕТО осъществява дейността си в частна полза под наименованието: „РЕПУБЛИКАНСКО НАУЧНО – МЕДИЦИНСКО ДРУЖЕСТВО ПО КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ”. Наименованието ще се изписва съкратено на кирилица „РМЧДКЛ” и на латиница – „BSCL” BULGARIAN SOCIETY OF CLINICAL LABORATORY”.

Чл. 3
Седалището на СДРУЖЕНИЕТО е в град София.

Чл. 4
Адресът на управление на СДРУЖЕНИЕТО е град София – 1431, Община „Триадица”, ул. „Здраве” № 2, ет. 4, ст. 403.

Чл. 5
/1/ СДРУЖЕНИЕТО може да членува в други сродни национални и международни научни съюзи и асоциации.
/2/ Членовете на СДРУЖЕНИЕТО могат да членуват и сомостоятелно в посочените в преходната алинея организации.

Чл. 6
Дейността на СДРУЖЕНИЕТО в частна полза се осъществява въз основа на българското законодателство, настоящия Устав и решенията на неговите органи за управление.

ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 7
СДРУЖЕНИЕТО има за цел да:

 • съдейства за развитието на научно-изследователската и приложна дейност;
 • да участва в поддържането на високо ниво на професионалната квалификация на специалистите в областта на клиничната химия и клиничната лаборатория;
 • да популяризира научните знания в областта на клиничната химия и клиничната лаборатория.

Чл. 8
За постигането на своята цел СДРУЖЕНИЕТО изпълнява следните дейности в частна полза:

 • Организира и провежда научни изследвания в областта на клиничната химия и клиничната лаборатория;
 • Организира и провежда конгреси, конференции, симпозиуми, кръгли маси, работни срещи и др. по въпросите на клиничната химия и клиничната лаборатория;
 • Организира и провежда информационна, пропагандна и други дейности в страната и в чужбина за популяризиране на целите и на дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
 • Съдейства за издигане професионалната квалификация, усъвършенстването и специализацията на неговите членове;
 • Осъществява и развива вътрешно и международно сътрудничество с фондации, организации, научни дружества и асоциации със сродна цел, съдействащо за развитието на клиничната химия и клиничната лаборатория;
 • Разпространява и съдейства за внедряването и използването в страната на нови методи на клиничната химия и клиничната лаборатория;
 • Извършва самостоятелна издателска дейност.

ИДЕАЛНА ЦЕЛ

Чл. 9
/1/ Дейността в частна полза на СДРУЖЕНИЕТО е безкористна и тя не преследва търговски цели.
/2/ Допълнителна стопанска дейност ще се извършва съгласно чл.3 ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
/3/ Членовете на СДРУЖЕНИЕТО не получават парични средства от имуществото или от приходите му.
/4/ При преобразуване или ликвидация на СДРУЖЕНИЕТО членовете му нямат претенции към платените парични вноски или към имуществото му.

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 10
/1/ Членовете на СДРУЖЕНИЕТО могат да бъдат физически и юридически лица.
/2/ членове физически лица могат да бъдат само навършилите пълнолетие български и чуждестранни граждани, които отговарят на изискванията на чл. 1 от устава, при условие, че приемат настоящият устав и споделят целите на СДРУЖЕНИЕТО.
/3/ Членовете юридически лица представят акт за надлежна регистрация, решение на Общото събрание или Управителния орган за членство в СДРУЖЕНИЕТО и документ за надлежно упълномощаване, като се представляват от един представител.

Чл. 11
Приемането на нови членове става след подаването на писмена молба до Управителния съвет. На първото свое заседание Управителния съвет, след доклад на Председателя, се произнася по молбата.

Чл. 12

/1/ Членството се прекратява при следните случай:

 1. с едностранно волеизявление до СДРУЖЕНИЕТО;
 2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
 3. с изключването;
 4. с прекратяването на СДРУЖЕНИЕТО;
 5. при отпадане;

/2/ Освободеният член има право да обжалва решението на Управителния съвет пред Общото събрание в 30 дневен срок от узнаването му.

Чл. 13
Доброволното прекратяване на членството става с писмено заявление до Управителния съвет. На първото свое заседание Управителния съвет, след доклад на Председателя, се произнася по молбата.

Чл. 14
/1/ Изключва се член, който уронва престижа на СДРУЖЕНИЕТО или с действията си затруднява изпълнението на задачите или противоречи на неговите цели, при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.
/2/ Изключването става по предложение на Председателя от Управителния съвет.
/3/ Отпадането е поради невнасяне на установените имуществени вноски /членски внос и др./ и системно неучастие в дейността на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл. 15
/1/ Членуването в СДРУЖЕНИЕТО е доброволно.
/2/ Индивидуалните членове физически и юридически лица имат следните права:

 1. Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на СДРУЖЕНИЕТО.
 2. Да участват в дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
 3. Да получават разпространяваните от СДРУЖЕНИЕТО информационни материали;
 4. Да искат и да получават от СДРУЖЕНИЕТО подкрепа и защита на своите творчески права и интереси;
 5. Да представят пред органите му на управление проблеми във връзка с дейността на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл. 16
Членове на СДРУЖЕНИЕТО има следните задължения:

 1. Да спазват устава СДРУЖЕНИЕТО;
 2. Да плащат редовно членския си внос;
 3. Да съдействат активно за осъществяване целите и задачите на СДРУЖЕНИЕТО;
 4. Да изпълняват решенията на органите на управление на СДРУЖЕНИЕТО;
 5. Да издигат авторитета и престижа на СДРУЖЕНИЕТО;
 6. Правата и задълженията на колективните членове – юридически лица, се регламентират във всеки отделен случай с договор и СДРУЖЕНИЕТО.

Чл. 17
При прекратяване на членството в СДРУЖЕНИЕТО членовете му нямат претенции към платените парични вноски или към имуществото му.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 18
/1/ Върховен орган на СДРУЖЕНИЕТО е Общото събрание.
/2/ Управителен орган на СДРУЖЕНИЕТО е Управителният съвет.
/3/ Контролен орган на СДРУЖЕНИЕТО е Контролния съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ /ОС/

Чл. 19
/1/ Общото събрание се състои от всички негови членове.
/2/ Членовете физически лица участвуват лично, а юридическите лица чрез упълномощени свои представители.

ПРАВА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 20
/1/ Общото събрание:

 1. Изменя и допълва устава на СДРУЖЕНИЕТО;
 2. Приема други вътрешни актове;
 3. Избира и освобождава Председателя на Управителния съвет и Контролния съвет.
 4. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
 5. Взема решения за откриване и закриване на клонове;
 6. Взема решение за участие в други организации;
 7. Взема решение за преобразуване и прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО;
 8. Приема основните насоки и програма за дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
 9. Приема бюджета на СДРУЖЕНИЕТО;
 10. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 11. Отменя решения на другите органи на СДРУЖЕНИЕТО, противоречащи на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
 12. Обсъжда и взема решения по всички основни въпроси, по дейността на СДРУЖЕНИЕТО;

/2/ правата по ал. 1,т. 1, 3,7,9,11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на СДРУЖЕНИЕТО.
/3/ Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на СДРУЖЕНИЕТО.
/4/ Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.
/5/ Решенията на органите на СДРУЖЕНИЕТО, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на СДРУЖЕНИЕТО или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземането на решението.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 21
/1/ Общото събрание се свиква веднъж на 5 години от Управителния съвет или по писмено искане на една трета от членовете на СДРУЖЕНИЕТО в гр. София. Ако в последния случай управителния съвет в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на СДРУЖЕНИЕТО по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено то тях лице.
/2/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
/3/ Поканата се обнародва в „Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на СДРУЖЕНИЕТО, най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл. 22
/1/ Общото събрание се счита законно, ако присъствуват повече от половината от всички членове.
/2/ При липса на кворум, то се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се смята законно, колкото и членове да са се явили.
/3/ в хипотезата на предходната алинея не могат да се вземат решения по въпроси, които не са били предварително оповестени в дневния ред. Това не важи за отстраняване на членове на Управителния съвет и за избиране на нови членове на тяхно място.

Чл. 23
/1/ Решенията на Общото събрание се заемат с явно гласуване и обикновено мнозинство, като всеки член има право на един глас.
/2/ Решенията за изменение на устава, прекратяване на дейността на СДРУЖЕНИЕТО или за преобразуването му се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове.
/3/ Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

/4/ Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно.
/5/ Преупълномощаване не се допуска.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ /УС/

Чл. 24
/1/ Между общите събрания дейността на СДРУЖЕНИЕТО се ръководи от Управителния съвет. Той се състои от 11 лица – членове на СДРУЖЕНИЕТО и се избира за срок от пет години.

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 25
Управителния съвет:

 1. Представлява СДРУЖЕНИЕТО и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
 2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 3. Разпорежда се с имуществото на СДРУЖЕНИЕТО;
 4. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет и изготвя годишната програма за дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
 5. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
 6. Определя реда и организира извършването на дейността на СДРУЖЕНИЕТО, и носи отговорност за това;
 7. Определя адреса на СДРУЖЕНИЕТО;
 8. Взаимодейства със сродни сдружения и други организации в страната и чужбина за изпълнение целите на СДРУЖЕНИЕТО;
 9. Решава всички други въпроси възникнали да свикването на редовно Общото събрание;
 10. Приема и изключва членове;
 11. Взема решения относно дължимоста и размера на членския внос или на имуществените вноски.

Чл. 26
/1/ Председателят на УС на СДРУЖЕНИЕТО:

 1. Ръководи дейността на УС на СДРУЖЕНИЕТО.
 2. Лично или чрез упълномощен от него член на УС представлява СДРУЖЕНИЕТО при всички официални контакти в страната и в чужбина.

/2/ В случай, че председателят на УС на СДРУЖЕНИЕТО е в невъзможност да изпълнява своите функции, УС на СДРУЖЕНИЕТО упълномощава заместник – Председателя за временно изпълняващ длъжността Председател.

ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 27
/1/ Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. Председателя е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на Председателят заседанието се ръководи от заместник Председателя.
/2/ Управителния съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
/3/ Присъстващо е и лице, което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
/4/ Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията за преобразуване, прекратяване, ликвидация и разпореждането с имуществото с мнозинство от всички членове.
/5/ Управителния съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ /КС/

Чл. 28
/1/ Контролният съвет се състои от прима души и се избира за срок от 5 /пет/ години.
/2/ Контролният съвет избира от своя състав Председател.
/3/ Контролният съвет се свиква на заседания от своя Председател, който ръководи неговата дейност.
/4/ Контролният съвет:

 1. Осъществява контрол по спазването на Устава и изпълнение решенията на Общото събрание.
 2. Излиза с предложения и препоръки пред Управителния съвет и се отчита пред Общото събрание.
 3. Членовете на Контролния съвет не могат да бъдат членове на Управителния съвет.

ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 29
/1/ Финансовите средства на СДРУЖЕНИЕТО се събират от членски внос, дарения, завещания, помощи и спонсориране.
/2/ Членовете на СДРУЖЕНИЕТО плащат годишен членски внос в размер определен от Управителния съвет.
/3/ Членският внос на колективните членове се регламентира с договор между тях и СДРУЖЕНИЕТО;
/4/ Всички приходи се използват за самоиздръжка, за организиране и осъществяване целите на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл. 30
СДРУЖЕНИЕТО може да учредява търговски дружества при условията на Търговския закон, които да извършват стопанска дейност с предоставените им средства от него.

ЛИКВИДАЦИЯ.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИМУЩЕСТВОТО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.31
При ликвидация, ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на СДРУЖЕНИЕТО от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване на движимото, а след това и на недвижимото му имущество, съгласно разпоредбите на чл. 43 ал. 1 и 2 от ЗЮЛНЦ.

Чл. 32
/1/ Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя на друго юридическо лице с нестопанска цел със същата или близка нестопанска дейност.
/2/ Ако имуществото не бъде предоставено по реда на предходната алинея, то се предава на общината по местоседалището на СДРУЖЕНИЕТО.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.33
Сдружението има кръгъл печат с надпис ”РЕПЕБЛИКАНСКО НАУЧНО-МЕДИЦИНСКО ДРУЖЕСТВО ПО КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – София.

Чл. 34
За неуредени в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
Настоящият Устав е приет единодушно от Общото събрание на РНМДКЛ, състояло се на 17.12.2000 г. в град София.
Уставът е съставен в два еднообразни екземпляра – единият за Софийски градски съд, а другия за СДРУЖЕНИЕТО.