• Международна федерация по клинична химия и лабораторна медицина – www.ifcc.org
  • Американска асоциация по клинична химия – www.aacc.org
  • Европейска организация на медицинските специалисти – www.uems.net
  • Европейска конфедерация по клинична химия и лабораторна медицина – www.ec-4.org
  • Българско дружество за осигуряване на качеството в медицинската лаборатория – www.beqas.org
  • Български лекарски съюз – www.blsbg.com
  • Национална здравноосигурителна каса – www.nhif.bg
  • Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, Медицински университет София – www.kkl.hit.bg
  • Изпълнителна агенция”Българска служба за акредитация” – www.nab-bas.bg
  • Български институт за стандартизация – www.bds-bg.org